Blog banner

Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2019

Dňa 22.septembra 2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. Lex korona) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony koniec obdobia pandémie pre niektoré finančné opatrenia.

Schválením tejto novely zákona dochádza k ukončeniu mimoriadnej situácie pre daňové účely, ktorú vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňa 12. marca 2020, a to ku dňu 30. septembra 2020.

Upozornenie: Pre povinné daňové subjekty (daňovníkov) to znamená, že lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 bude predĺžená len do 31. októbra 2020 a posledný termín na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, možno je2. november 2020 (vrátane tohto dňa).

Posledný termín na podanie daňového priznania za rok 2019

V súlade s § 21 ods. 1 Lex korona, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je daňovník (povinný platiteľ dane), dedič alebo iná osoba ustanovená v osobitnom právnom predpise, povinná zaplatiť daň z príjmov.

V praxi to znamená, že lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, je ustanovená do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Parlament Slovenskej republiky schválil ukončenie mimoriadnej situácie pre daňové účely ku dňu 30.09.2020, preto pripadá posledný deň na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok na 31. októbra 2020.

Upozornenie: Keďže termín 31.10.2020 pripadol tento rok na sobotu, úplne posledným termínom na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, je pondelok 2. novembra 2020. Fyzické a právnické osoby, ktoré sú povinné platiť daň z prímov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok2019, môžu zaplatiť daň z príjmov aj počas tohto dňa (2.11.2019).

Povinnosť zaplatiť daň z príjmov do 2.11.2020 platí aj pre daňovníkov, ktorí už podali daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, ale daň zatiaľ neuhradili.

Žiadosť o odklad platby dane a platba dane v splátkach

V prípade nepriaznivej finančnej situácie možno požiadať miestne príslušného správcu dane o odklad platenia dane z príjmov za minulý rok alebo platbu nastaviť do splátok. Informovalo o tom Ministerstvo financií Slovenskej republiky, pričom daňovníkom odporúča, aby žiadosť o odklad platby daní a nastavenie platby v splátkach podali v dostatočnom časovom predstihu.

Napíšte nám

captcha