Prevádzkovateľ:
Pharius s.r.o. so sídlom Šafárikova 3178/31A, 924 01 Galanta, IČO: 47 694 483, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel s.r.o., vložka číslo: 34056/T

Užívateľ potvrdzuje, že prevádzkovateľ je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracovávať osobné údaje užívateľa v nevyhnutnom rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefón, IP adresa, fotografií vrátane citlivých a iných osobných údajov priebežne sprístupnených užívateľom (ďalej len “osobné údaje “), a to na účely:

1. Plnenie povinností vyplývajúcich zo žiadosti, či zmluvy uzatváranej s užívateľom.
2. Zasielanie obchodných oznámení a ďalších informácií o podnikaní prevádzkovateľa elektronickou cestou v súlade s príslušnými predpismi.
3. Plnenie nadväzujúcich zmlúv, najmä zmlúv s ďalšími dodávateľmi plnenia pre prevádzkovateľa.
4. Plnenie ďalších zákonných povinností nadväzujúce na žiadosť užívateľa alebo zmluvu uzavretú s prevádzkovateľom a jej plnenie.
5. Na ochranu oprávnených záujmov prevádzkovateľa pred súdnym, správnym, či iným riadením.

Tieto osobné údaje bude prevádzkovateľ dostatočne chrániť, spracovávať iba na tieto účely a uchovávať po nevyhnutnú dobu trvania účelu. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje nositeľa údajov o jeho právach:

1. Požadovať prístup k jeho osobným údajom a ich opravu.
2. Požadovať vymazanie a / alebo prenosnosť.
3. Namietať voči spracovaniu.
4. Právo na opravu nepresných a neúplných údajov.

Všetko na e-mail prevádzkovateľa info@pharius.sk s lehotou na vybavenie bezodkladne, ale najneskôr do 30 dní podľa čl. 15 až 23 Nariadenie (EÚ) 2016/679. Užívateľ má právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27). Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovaných a / alebo neopodstatnených žiadostí účtovať primeraný poplatok za náklady spojené s vybavením žiadosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Užívateľ zaškrtnutím súhlasu súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu kontaktných informácií meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón a kontaktovať ho za účelom marketingu produktov a služieb, najmä zasielaním oznámení e-mailom, telefonicky a / alebo poštou , kedy môže užívateľ obdržať rôzne informácie o službách a produktoch prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich osôb v závislosti na preferenciách a prejaveného záujmu užívateľa o rôzne témy a akcie. Užívateľ môže svoje preferencie upraviť v rámci užívateľského účtu alebo zaslaním e-mailu na adresu info@pharius.sk

Tento súhlas môže užívateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu info@pharius.sk