Sprostredkovanie
podnikateľských úverov

Sprostredkujeme úvery, nielen na kúpu nehnuteľností. ale aj investičné úvery, kontokorent, faktoring, bankovú záruku a podobné.

Čo zaujíma banky ?

Právnické osoby & SZČO

Kritériá
 • Tržby z predaja tovaru a predaja vlastných výrobkov a služieb
 • Odpisy (leasing, majetku, nehnuteľností....)
 • Pridanú hodnotu
 • Daň z príjmov
 • Bankové úvery
 • Finančné účty
 • Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
 • Majetok klienta
 • Zásoby
 • Krátkodobé, dlhodobé pohľadávky
 • Vlastné imanie / základné imanie
 • Záväzky
 • Ostatné príjmy